e-parasolka.pl - portal obcokrajowców

Regulamin

 

Regulamin portalu internetowego e-parasolka.pl

 

I.     DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego e-parasolka.pl w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników e-parasolka.pl.
  2.
  Administrator – należy przez to rozumieć firmę NEUTRINO Łarysa Wujcik z siedzibą w Gdańsku (adres Ul. Grunwaldzka 472, Olivia Four, 80-309 Gdańsk) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska - posiadającą NIP: 5842052678 oraz numer identyfikacyjny REGON: 191138087, która jest właścicielem brandu e-parasolka.pl. 

  Serwis – należy przez to rozumieć portal internetowy e-parasolka.pl działający pod adresem internetowym http://parasolka.pl prowadzony przez Administratora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto Ogłoszeniodawca, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Administratora.
  Login– należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
  Hasło – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 10 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.
  Konto – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.
  Rejestracja – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora na jednej ze stron Serwisu.
  Pakiet - należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie www.parasolka.pl/oferta.html.  Pakiety zawierają najważniejsze informacje na tematy zawarte w opisie produktu.
  Usługa – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.
  Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
  Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Administratora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Administratora i Użytkownika.
2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Administrator.
3. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.
4. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Administratora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Administratora warunku.

III.     REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

 1. Administrator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie oraz po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Pakietu.
  2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „Rejestracja”.
  3. Po aktywowaniu konta Użytkownik wybiera odpowiedni z udostępnionych w Serwisie Pakietów oraz opłaca wybrany Pakiet.
  4. Jeżeli Umowa ulega rozwiązaniu po upływie jednego miesiąca. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem tego okresu, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego okresu.
  5. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
  6. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

IV.     ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.
4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
6. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Administratora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
7. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie. Opłata za niewykorzystany czas nie zostanie zwrócona. 
8. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach oraz zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Ogłoszeniodawcy do ich sprzedaży oraz wypłacalności pracodawców czy pośredników składających oferty. Administrator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące ogłoszeń o pracę i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

V.     OPŁATY

1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu jest odpłatne.
2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat oraz parametrach poszczególnych Pakietów znajdują się na stronie Serwisu.
3. Opłaty są wnoszone z góry za kolejny okres.
4. Użytkownik w czasie trwania usługi w każdym momencie może przejść na inny pakiet po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za wybrany Pakiet.  Przy czym okres rozliczeniowy będzie liczony od dnia uiszczenia opłaty.

VI.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług.
 2. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Administratora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Administrator.
 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 9. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika oraz po zakończeniu Usługi w celu przesyłania aktualizacji informacji. 
 11. W każdym momencie Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta.

 

VII.     REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Administratora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt[at]e-parasolka.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Administratora rozpatrywane.

4. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne.

 

VIII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.
2. Administrator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Administratora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
3. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.